onsdag 29 februari 2012

En ny skolutredning – eller en gammal bekant?

Vi har fått presenterad för oss en skolutredning för Ockelbo skolas framtid! Det var en bra, tydlig och väl genomförd utredning från PWC! Men var det nytt det som framfördes? I sak nej! Men skillnaden nu är att det är en betydligt mer grundlig pedagogisk och ekonomisk redovisning i denna rapport utifrån våra nya förutsättningar med nya styrdokuemnt. Det blev mycket tydligt vad som behöver göras utifrån de olika alternativen som läggs fram.

Bakgrunden i korthet: Ockelbo kommun med ca 5900 invånare har 7 skolenheter varav tre innehåller ett alldeles för lågt elevantal. Det är mellan 16 och 22 elever i dessa skolor. Dessutom är alla skollokaler i för dåligt skick. Att rusta alla lokaler skulle gå på uppemot 130 miljoner! I rapporten har utredarna gått igenom våra styrdokument - vad kräver dom av dagens skola? Kan vi i Ockelbo med dagens organisation svara mot Skolverket och nya Skollagens krav?

Kort om alternativen:
A - bygg en ny F - 6 skola söder om Ockelbo. Detta skulle leda till en utökad samverkan och samutnyttjande av alla våra resurser samt ge möjligheter till en att bedriva skola i nya pedagogiskt ändamålsenliga lokaler. Kostnad ca 200 miljoner.
B - slå i hop till tre skolor, Åbyggeby och Gäveränge blir F - 5 skolor, Perslunda blir 6 - 9 skola. Kostnad ca 100 miljoner. Detta ger inte lika bra pedagogiska förutsättningar då vissa av våra lokaler ändå kommer att vara otidsenliga skollokaler trots rust, men det ger i alla fall MYCKET bättre förutsättningar för en bra verksamhet än vad som är i dag.

Jag tänker på både elever och personal. För några av våra elever är det traumatiskt att byta från att kanske vara ensam sexa i en skola med totalt 16 elever till att komma i sjuan i en skola som har 170 elever. Denna övergång kan helt elimineras vid alternativ A, och bli mycket mjukare vid alternativ B då större grupper då inte är något okänt. När det gäller vår personal, så piskar många av våra praktisk/estetiska lärare runt på de flesta av skolorna. Detta ger en arbetsmiljö präglad av snabba förflyttningar för att hålla schemat med fara för både sig själv och andra, svårigheter att arbeta ämnesövergripande då man inte har tid att stanna och planera, och många salar att förhålla sig till med material och instrument.

Min åsikt är att GÖR NÅGOT oavsett vad, vi måste ur detta vakuum för att kunna utveckla verksamheten och inte minst, höja kvaliteten på elevernas vistelse i skolan på deras väg ut i vuxenlivet. När eleverna ska gå vidare till gymnasiet, slåss gymnasieskolorna om att visa upp den ena fantastiska miljön efter den andra med alla tekniska möjligheter som finns. Eleverna undrar nog varför de inte är värda att satsas på i den egna kommunen. Just nu är det ett hån mot våra ungdomar att de behöva vistas i undermålig skolmiljö! Det är tur att det finns så många tappra lärare och övrig personal som gör vardagen så pass spännande att det är värt att komma hit!

Signhld Olsson